Tregje Financiare

1. Cilat jane komponentet perberese te Bruto prodhimit Vendor  (GDP) ?
Paraqet vleren e tregut te te gjitha produkteve dhe sherbimeve te prodhuara gjat nje periudhe te caktuar kohore.
Eksporti neto
Blerjet qeveritare te produkteve dhe sherbimeve
Shpenzimet private per konsum
Bruto investimet private vendore


2. Kur hetohen masat e politikes fiskale ?
-Kur te hyrat nga tatimet dhe taksat do rriten, ndersa kemi ndrysime te normave te tatimeve dhe taksave.


3. Te dhenat sttistikore makroekonomike ofrojn poblikut, te pakten, nje njohje te rastit te trendeve makreekonomike ne vend.qka paraqet llogaria satelitore Shtepiake (hausel Satellite Account ?
-Kto llogari ofrojn nje korniz te lidhur me llogarit qendrore dhe qe mundeson vemendje për tu fokusuar ne një fush të caktuar ose aspect të pales ekonomike dhe sociale në kontekstin e llogarive kombetarë shmb te zakonshem jane llogarit satelitore per mjedisin ose turizem ose punes se pa paguar te familjes.


4. Qka eshte Akcepti bankar dhe kush jane investitoret me te medhenj te akceptit bankar ?
-Akcepti bankar si premtim pet te paguar eshte produkt financiar I krijuar per te ndihmuar dhe kehtësuar transaksionet komerciale. Instromenti I till quhet Akcept Bankar sepse banka akcepton ose e pranon pergjegjsin perfundimatere te pagimit te huas për poseduesit e saj.
Investitoret me të medhenj ne Akceptet Bankare jane fondet e përbashketa të tregut të paras dhe entitetet e qeveris komunale.5. Qla paraqet kontrata ForWard e valutave dhe ne cilat tregje shiten ato ?
Kontrata Forëard jane marveshje ku nje pal pajtohet “te blej” ndersa pala tjeter pajtohet te “shes” pote njejten gje ne kohen e paracaktuar ne te ardhmen.
Tregjet ne te cilat shiten jan: LIFFE SIMFE, SFE,SZF,SZFE

6. Të gjitha ndryshimet në industrin financiare mund te klasifikohen në tri grupe. Cilat jane ato ?
a) Nderkomtarizimi dhe globalizimi I tregjeve financiare
b) Lindja dhe zhvillimi inovacioneve financiare
c) Trendet derregullues7. Kontrata për kreditim (borxhin) përmban edhe Paragarafet (klauzolen) për të drejten e riblerjes së obligacionit (call provison. Çka paraqet klauzola për riblerejen e obligacioneve dhe si përcaktohet çmimi I riblerjes, çqka është call opsion dhe kur ndodh riblerja e obligacioneve ?
-Kontrata për riblerjen e obligacioneve është nje e drejt shum me e rendesi e emitenteve te obligacioneve. Ndersa nje obligacion I emituar dhe I shitur nje her është I rivokueshëm nese emitenti ka mundesi ta riblej obligacionin përkates para afatit të maturimit me çmim të caktuar.
Çmimi me të cilin emitenti mund te riblej obligacionin përcaktohet në këtë menyr
ÇOR=(Çmimi I obligacionit jot e evokushem)-(çmimi call opsion)
CALL OPSION –8. Kontrata për kreditim (borxhin) përmban edhe Paragarafet (klauzolen) për të drejten e riblerjes së obligacionit (call provison. Çka paraqet klauzola për riblerejen e obligacioneve dhe kur ndodh riblerja e obligacioneve ?
-Kontrata për riblerjen e obligacioneve është nje e drejt shum me e rendesi e emitenteve te obligacioneve. Ndersa nje obligacion I emituar dhe I shitur nje her është I rivokueshëm nese emitenti ka mundesi ta riblej obligacionin përkates para afatit të maturimit me çmim të caktuar.

9. Instromentet finanaciare ofrojn sherbime të lidhura me nje ose me shum       financiar. Cilat jane ato ?
Ato jan :
1. Transformimi I aseteve financiare të marra permes tregut dhe trupzimi I tyre në forma me te pershtatshme
2. Kembimi I aseteve financiare ne emer te klientit
3. Kembimi I aseteve financiare ne emer te vet ndermjetsve financiar
4. Asistimi në krijimin e aseteve financiare për klientet e tyre dhe pastaj shitja e ketyre aseteve financiare pjesmarrsve te tjer ne tref
5. Ofrimi I keshillave per investime për pjesmarrsit e tjer ne treg
6. Menaxhimi I portofolit te pjesmarresve te tjer ne treg


10. Sipas Autoreve Houthakker & Williamson egzistojn kater dimensione  kyqe pergjat të cilave levizin, respektivisht ndryshojn letrat me vlere.Cilat janë ato ?

1. Vlera qe ka të ngjarë të merret si e ardhur, respektivisht si fitim
2. Tajmingu I ketyre marrjeve-fitimeve, duke përfshir kohen në te cilen kryegjëja parashihet të paguhet.
3. Veçorit e tyre shquese e rrezikut,
4. Tregtushmeria e tyre.


11. Çka paraqet shprehja “kapitalizimi I tregut “ në teknologjinë e punes në bursa ?
- Ështe vlera totale e aksioneve ne treg e cila rezulton nga aksionet e zakonshme te emetuaara, shumezuara me çmimet aktuale te aksioneve.12. Nderrmarjet gjatë vendimarrjes duhet të llogarisin edhe në kërkesen qe mbizotëron për obligacione, kërkes kjo e cila varët nga disa factor. Cilat janë ?
a) Ndryshimi I statusit kreditor ose I permasave të emituesit të obligacionit
b) Koha e mbetur e shlyrjes së borgjit (afati I maturimit)
c) Pritjet e investitoreve për normen e inflacionit
d) Ndryshimi I normës së interest
e) Levizja e kursit devisor (por obligacionet e dominuara në valut të huaj)

13. Kur është krijuar “NYXE EURONEXT” dhe sa antarë ka ?
-Në vitin 2007 respektivisht I ka 1366 antarë aktivë


14. Çqka paraqet Ekonomia e shkallës e bazuar në kosto (cost-based Economies of scale)
-Efiçenca e bazuar ne kosto arrihet me uljen e kostos mesatare për njësi të autpputeve, përmes zgjerimit të linjave të veçanta te bizneseve.15. Instromentet financiare përfshrijn kërkesat e tregtushme pa vështersi. Çka do të thot kjo ?
-Pronari I kërkesës mund t ashes at pa vones të paarsyshme me çmim më të cilin është mbyllur shitja ditore ose me çmim me të cilin ajo ka munduar ta blejë tëe  njëjten kërkes në të njejten dit të permbylljes.


16. Bonot e thesarit janë letra me vlerë diskonte. Çka do të thoteë kjo?
-Ato nuk prodhojn pagesa periodike të interesit; poseduesit e bonove të thesarit te interesit respektivisht favoret nga posedimi I marrin në ditën e maturimit kur e marrin shumën e caktuar të kryegjesë më të madhe se çmimi I cili ata e kan paguar për këtë letër mevlerë.
     
17. Cilat jane komponentet perberese te Bruto prodhimit Vendor  (GDP) ?
Eksporti neto
Blerjet qeveritare te produkteve dhe sherbimeve
Shpenzimet private per konsum
Bruto investimet private vendore18. Kur hartohet masa e politikës fiskale ?

a) Te hyrat nga tatimet dhe taksat do të rriten, ndersa kemi ndryshime të normave të tatimeve dhe taksave

19. Çka promovon BAZEL II (Basel II Capital Accord) dhe cili është qellimi kryesor I tij ?
-Qellimi kryesor I Bazel II është forcimi I qendrueshmeris dhe stabilitetit të sistemit banker nderkombetarë. Bazel ii promovon adoptimin e praktikave të forta të menaxhimit të rrezikut në industrin bankare, për shkak të paraqijes së kërkesave për capital të cilat janë më të ndjeshmë ndaj rrezikut.


20. Cilat janë objektivat kryesore të rregullsis ligjore të tregjeve financiare ?
-Qellimet e regullimit ligjor të tregjeve financiare rrjedhin nga diskutimet e mëparshme për tregjet financiare: rregullacioni ligjor I tregjeve financiare ka dy qellime themelore : mbajtjen evazhdushme të konkurrencës dhe mbrojtjen e investitorëve në instrumente financiare nga mashtruesit dhe matrapazet e ndryshem.

21. Çka janë letrat më vlerë dhe cilat janë karakteristikat kryesore të tyre ?
-Letrat me vlere paraqesin grupin me të madh dhe më të rendësishëm të instrumenteve financiare më të cilat tregtohet në tregjet financiare
1. Vlera qe ka të ngjarë të merret si e ardhur, respektivisht si fitim
2. Tajmingu I ketyre marrjeve-fitimeve, duke përfshir kohen në te cilen kryegjëja parashihet të paguhet.
3. Veçorit e tyre shquese e rrezikut,
4. Tregtushmeria e tyre.

22. Çka reflekton sistemi Ligjor Britanik I funksionimit te tregjeve financiare I njohur si “tundjes se kokës dhe shkeljes së syrit “ ?
Reflekton sjelljen  e blëresve potencial në bursë dhe jashtë saj


23. Çka janë fondet e investimeve me fund te mbyllur (closed-end founds) dhe Trusti I bashkuar (Unit trust) ?
Fondet Investive- të mbyllura kanë numër te kufizuar të aksioneve te emituara ndersa emisionin dhe shitjen e tyre e bejn sikurse çdo korporat tjeter zakonisht nuk I reiblejn aksionet e tyre.
Trusti I bashkuar- është I njejt me trustin me fonde të mbyllura dallojn në faktin se numri I qertifikatave të pjesmarrjes në union është I fiksuar dhe I pandryshuar. Trustet e bashkuara janë të spjecializuara për investime në obligacione dhe keto si fonde specifike në portofolion e tyre nuk bejn tregtim aktiv të obligacioneve. Ato nuk shesin obligacione por njeri ne fond. Me to mund tetregtohet ne tregjet sekondare.

24. Nga qka varet struktura financiare e obligacioneve ?
-Afati I maturimit
-Natyra e kuponit

25. Cilat janë modelet më te njohura të përcaktimit të çmimeve të aksioneve?
a) Modeli I cili aksionet I shikon si kerkesa pretendime ne dividend e ardhshme
b) Modeli I cili aksionet I trajton si kerkesa në neto asetet kryesore
c) Modeli I përcaktimit të aktivit të kapitalit financiar
d) Teoria e arbitrazhit të

26. Numro fushat kuçe të vendimarrjes se menaxhmentit të ndermarrjes rreth financimit me borxh ?
1. Kombinimi optimal I financimit me borxh karshi financimit me aksione
2. Struktura e deshirushme e maturimit të borxhit
3. Burimet e preferuara të fondeve të borxhit27. Cilat janë aktivitetet nga të cilat bankat investive gjenerojn fitimin e tyre ?
a) Ofertimet publike të letrave me vlerë
b) Tregtimi me letrat me vlerë
c) Plasmanët private të letrave me vlerë
d) Sigurimi I asetev
e) Shkrirjet dhe përvetësimet
f) Veprimet bankare merkante
g) Tregtimi dhe krijimi I instrumenteve për kontrrollin e rrezikut
h) Menaxhimi I paras


28. Çka janë Fondet me fund të hapur (open-end funds) ?
-Keto fonde te njohura me shum si fonde te perbashketa , te ndersjellta invesitimi jane te gatshme ne vazhdimsi qe tu shesin publikut aksine te reja dhe jan te gatshme qe ti riblejn aksionet qe jane tashme ne qarkulim, pra ne posedim te aksionareve me qmime te pershtatshme.qellimi I aksioneve te fondeve te hapura bazohet ne neto vleren e aktivit per nje aksion.


29. Çka pasqyron Ekonomia politike e tregjeve financiare evropiane, respektivisht cilat kushte kane reflektuat qe sistemi financiar evropian është bërë më shumë system më mbështët tregun ?
-Në 20 vitet e fundit si rezultat I komponentës së zhvilluar të adaptimit kundrejt trendeve globale sistemi evropian është bër më shumë system me mbeshtetje tregu.ky ndryshim ka qen rezultat ikoicidences fatlume të kushteve të favorshme nderkombetare kushteve ekonomike dhe kushteve politike evropiane.


30. Teoria elementare mikroekonomike na thot se konkurrenca active në tregjet financiare është rezultat I katër konditave. Cilat janë ato ?
a) Egziston nje numer I madh I pjesmarrsve-tregtarecve ne treg
b) Asnjeri nga pjesëmarrsit nuk ka fuqi te madhe në treg
c) Tregtarët lirisht llidhin marrveshje me njeri tjetrin kjo do te thot se ata nuk futen ne konflikt me njeri tjetrin
d) Hyrja ne treg është e leht
.


31. Sistemi financiar I mirëfillt mbështetet në disa funksione themelore.Cilat janë ato ?
Se pari- Te mbledh kurimet e reja të gjeneruara vullnetarisht dhe ti dislokoj ato per nje perdorim I cili I le shpres për nje perfitim tëë lart,consistent me prirjet e poseduesve te mjeteve financiare qe te marrin rrezikun I cili involvohet qdoher ne secilin vendim individual ne system
Se dyti – Te monitorj efektin e prodhimit te bere me pare të kursimeve te matrializuara ne active fizike financiare dhe humane dhe njekohesisht te disponoj menaxheret dhe pronaret e aseteve per perdorimin e kursimeve te mehershme nese rezultatet e arritura konsiderohen si jo adekuate per pritjet.
Se treti – Funksioni fundamental I sistemit financiar eshte te krijoj dhe menaxhoj sistemin e pagesave, sistemin e likuiditetit dhe shlyrjes se borxheve: qellimi është te ekonomizoj perdorimin e resurseve financiare njerzore dhe reale dhe te asistoj ne ndarjen e punes gje qe ështe forc shtyse e zhvillimit dhe shtimit ekonomik.


32. Çka paraqet Bruto Prodhimi vendor (GDP) dhe cilat jane katër komponentet kryesore ?
a) Eksporti neto
b) Blerjet qeveritare te produkteve dhe sherbimeve
c) Shpenzimet private per konsum
d) Bruto investimet private vendore33. Politika monetare është process me të cilin qeveria, banka qendrore, ose autoriteti monetary I vendit kontrrollon disa aggregate financiare, me qellim që yë arrij objektiva të caktuara, të drejtuara drejt rritjes dhe stabilitetit ekonomik. Cilat janë ato ?
Baza monetare është e barabart me qarkollimin e monedhes jasht bankave plus kerkesat depozituese te bankave komerciale ne FED
M1 eshte I barabart me bazen monetare plus kerkesen e depozitave në bankat komerciale çeçet e udhëtarve, dhe depozitet e tjera te pagueshme
M2 eshte I barabart me M1 plus kursimet dhe depozitet afatshkurtra, aksionet në shumë fonde në tregjet e parasë dhe instrimentet e sigurta financiare afatshkurtra
M3 eshte I barabart me M2 plus depozitet afatgjata dhe instrimentet e tjera te sigurta afatgjata
L është I barabart me të gjitha asetet likuide, duke përfshir M3, bonot e thesarit, bonot e kursimit dhe letrat komerciale34. Sipas xhozef Shtigliq, qeveria me mekanizmat e tij në rregullimin e tregjeve financiare, tenton qe të arrij disa objektiva (rretho katër)
a) Ruajtjen e stabilitetit makroekonomik
b) Mbajtjen e nivelit të caktuar të konkurrences
c) Mbrojtjen e pjesmarresve në treg
d) Ruajtjen e likuiditetit të bankave

35. Një person normal, qe merr pag të plot, për ta bër boten e tij perrëth vend më të mire, duhet të bejë nje investim të Pergjegjshëm Shoqeror-IPSH (Socially Responsible Investim).ÇKA ËSHTË Investimi Përgjegjshëm Shoqëror dhe sa stile konkurruse gjinden në këtë k oncept ?36. Në cilat Fusha Komisioni për tregtim me letra me vlerë në SHBA (The Security and ex commission-SEC) me kohe ka shtrir ndikimin e tij rregullues ?

a) Në raportin më perpikri dhe në kohë të rezultateve dhe korporatës karshi aksionareve
b) Nemisionet e reja te letrave me vlerë
c) Ne tregtim me informata të besushme

37. Çka janë obligacionet nderkombetare dhe në sa fusha themelore ato paraqiten ?
-Letrat me vlere qe emitojn ndermmarjet paraqesin nje grup shum te rendesishem te obligacioneve, si instrumente borgji ne te cilat nderrmarjet sigurojn burimet shtes te kapitalit per afarismin e tyre te metutjeshem.
Jnaë obligacione qe nuk kanë treg te vetin Domicil dhe
Obligacionet nderkomebetare  ndahen ne dy fusha :
Obligacionet e jashte dhe Eurobligacionet
38. Qka paraqesin Fondet e investimeve me fund të mbyllur (Closed-end funds) ?

-Fondet investive me fund të mbyllura kanë numër te kufizuar të aksioneve te emituara ndersa emisionin dhe shitjen e tyre e bejn sikurse çdo korporat tjeter zakonisht nuk I reiblejn aksionet e tyre.


39. Të drejta, në rast të bankrotit ose likuidimit të nderrmarjes janë me të vjetra ?
-Të drejtat e pronarve te aksionarve
-Të drejtat e licencave në kapitalin aksionar te zakonshem40. Cili ehtë Roli primar I bursave të aksioneve  (Stock Exchanges)?
-Roli primar I bursave të aksioneve është blerja dhe shitja e tyre ne forma te ndryshme të aktivit financiar sipas rregullav dhe permes ndermjetsimit te autorizuar –brokereve. Roli I brokereve qe ne


41. Cili Është aktiviteti kryesor I Santorisëve në Bursen e Tokios –TSE ?
-Aktiviteti kryesor I SANTORISËVE është qe të veprojn si ndermejetës ndermjet antarve të rregull. Në një menyr kta janë sikurse specialistët e burses së neë yourkut.Sentoristet nuk kane leje-të drejt te tregojtn për interes-llogari te tyre ata thjesht kujdesen per urdherat e dhena dhe veprojn si agjent te antarve të rregullt për nje provision- perqindje të caktuar.

42. Qka është Eurosistemi dhe cilat jane zotimet kryesore të tij?
Eurosistemi përdoret si nocion I cili I referohet bankes qendrore evropiane dhe bankave qendrore nacionale të vendeve antare të cilat e kane adaptuar euron si valut te tyre nacionale.
Zotimet kryesore te tij jane:
I. Të definoj dhe të zbatoj politiken monetare të eurozones
II. Të administroj operacionet e këmbimit të jashtem
III. Të mbaj dhe të menaxhoj rezervat e jashtme oficiele të vendeve antare
IV. Të promovoj operacionet e shehuara të sistemeve te pagesave
V. Të mbledh informatat e domosdoshme satatistikore
VI. Te rishikoj zhvilimet ne sistemin banker dhe financiar
VII. Të provoj nje kembim te efekshem të informacioneve midis sistemit evropian te bankave qendrore dhe autoriteteve mbikqyrse


43. Që të behesh antar I bursës së Neë Yorkut duhet kenaqen disa kritere financiare dhe personale te vendosura nga burs.Cilat janë ato ?
Mjetet neto minimale
Fitimet
Kapitalizimet
Numri I aksionareve ne pronsi publike


44. Qka është Euronex dhe kur është krujuar ?
EURONEX u formua me 22 shtator vitin 2007 mebashkimin e burses amsterdamit brukselit edhe parisit për harmonizimin e bashkimit evropian


45. Cilat cilsi paraqet Certifikata e aksioneve e leshuar nga korporata emitente?
-Paraqet nje tëresi të të drejtave në ndonje nderrmarje-korporat.Certifikata e percakton nivlin e pronsis ne ndermmarje dhe njekohesisht percakton edhe mardhenjet midis aksionareve.


46. Performanca e dy sistemeve tradicionale: sistemi I bazuar në relacione (relationship-based system) dhe sistemin e bazuar ne tregje (arms length system varet nga madhsia e tregjeve dhe te firmave.Kur funksionojn me mire keto sisteme?
-Sistemi I bazuar ne relacione funksionon ma mire kur tregjet dhe firmat janë më të vogla kur mbrojtja ligjore është me e dobët, kur ka pak transparenc,dhe kur inovacinet në të shumtën e rasteve janë me teper permirsime se sa veprime me efekte revolucionare.


47. Egzistojn tri çeshtje të politikave te cilat jane te afektuara nga bashkimet dhe përvetsimet e bankave në Evrop. Cilat janë ato?
Mbrojtja e investitoreve
Siguria dhe shendeti banker
Fuqia etregut


48. Cilat te drejta ne rast te bankrotit te nderrmarjes janë te

- Te drejtat e pronareve te aksioneve
- Të drejtat e pronareve te obligacioneve

49. Tregu devisor
-Mund ta definojm si segment te tregut financiar ne te cilin tregtohet me deviza qe nenkupton tregtim me të gjitha kerkerat- detyrimet e arketushme nga huamarrsi dhe investitoret te dominuara ne valuta te jashtme
-Ne tregun devisor kryhen transaksionet e shitblerjes se valutave vendore me deviza, shitblerjen e nje lloj devize me nje lloj tjeter, tregtimimi me letra devizore me vler afatshkurter tregtimi me mjete mbrojtse nga rreziku I kembimit devisor dhe punet e tjera.50. Kursi I kembimit
Kursi devisor I kembimit definohet sis hum e nje njesie të valutes e cila mund tw kembehet per nje njwsi te cvalutes tjeter respektivisht si qmimi I nje njesie te valutes I shprehur ne valut tjeter.
Kursi I kembimit mund te percaktohet ne dy menura:
1. Shum e dollareve amerikan te domosdoshem per te marr nje frank zvicran repsktivisht qmimii dollarit per nje frank zvocran
2. Shuma e frankave zvicrane te domosdoshem per te marr nje dollar amerikan repsktivisht qmimi I frankut zvicran per nje dollar amerikan.

60. Cilat cilesi I paraqe certifikata e aksioneve e leshuar nga korporata emitente ?
- Paraqet nje teresi te drejtave te ndonje nderrmarje- kompani.
Certifikata e percakton nivelin e pronsis se ndermarrjes dhe njekohesisht percakton edhe mardhenjet midis aksionareve. Certifikata si e till ku ne te paraqiteb numri I aksioneve qe disponohen nga ndonje pronar eshte deshmi valide deshmi legale qe dikush I disponon akionet.

61. Vendimi qe publikut te gjer ti shiten letra me vlere, nderrmarjen (emituesun e tyre) e vendos para dy problemeve kryesore. Cilat jan ato?
Te cilat I blejn drejtperdrejt ose permes ndermjettsve te ndryshem financiar.

   62.Riblerja e klauzoles

   63. LLogaria satelitore
Keto llogari ofrojn nje korniz te lidhur me llogarit qendrore dhe qe mundeson vemendje per tu fokusuar ne nje push te caktuar ose aspelt te jeetes ekonomike dhe sociale ne kontekstin e llogarive kombetare shmb te zakonshem jane llogarit satelitore per mjedisim ose turizem ose punes se pa paguar te familjes.

64. Ne literature ekonomike financiare per tregjet financiare mund te hasim shum definiciaone dhumro disa sosh ?
- Vendi ku tregtohet me forma te ndryshme te aktivit financiare
- Vendi I organizuar ne te cilin takohen oferta dhe kerkesa per forma te ndryshme te instromenteve financiare
- Vend dhe hapsir e organizuar ne te cilin ofrohen, respekivishtkerkophen mjete financiare ndersa varsisht nga oferta dhe kerkrkesa per to formohet edhe qellimi I tyre.
- Nje treg shum konkurues I instrimenteve financiare tecialt paraqesin nje seri te drejtave te kontraktuara.


65. Ne Japoni egzistojn truste investuese per letrat me vler. Çka paraqesin kto fonde.?
-Keto fonde perfaqesojn llojin e fondeve te hapura investuese. Sipas ligjeve ne funqi investitoret meketo fonde nuk kane te drejt qe ti terheqin investitoret e tyre se paku dy vjet.
Egzistojn shum fonde te mbylluara me afat maturemi pes vite me qrast fondet shuhen, ndersa mjetet u shprendahen pronareve.

66. The sari I Shteteve Te Bashkuara SHBA emiton tri lloje te letrave me vler. Cilat jane ato, sa  eshte afati I maturimit te tyre dhe vlera nominale ?
Obligacionet Afatshkurtra- me afat maturimi prej 13 javesh, 26 javesh dhe prej 1viti. Vlera nominale sillet nga 10.000 dollar deri ne 100.000 dollar.
Notat  dhe Obligacionet e kursimit – Afati I maturimit I te cilave eshte me I gjate sa I obligacioneve afatshkurtra te thesarit nga 1 deri ne 7 vjet dhe nga 7 deri 30 vjet. Vlera nominale e notave sillet minimum 1.000 dollar e perpjet max deri ne 1 milion.
Obligacionet e kursimit – jane letra me vlere qe u afrohen vetem investitoreve individual dhe organizatave jo profitabile.Keto sjellin kamata fikse, ndersa paguhen dy her ne vit.

67. Çka jane Rregullsit Financiare dhe cilat jane qellimet e Regullsis Ligjore te tregjeve financiare ?
- Qellimet e rregullimit ligjor te tregjeve financiare rrjedhin nga diskutimet e meposhtme per tregjet financiare.
Rregullacioni ligjor I tregjeve financiare kane dy qellime themelore:
Mbajtjen e vazhdushme te konkurrences dhe mbajtjen e investitoreve ne instromente  financiare nga mashtruesit e matrapazet e ndryshem.

No comments: